Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji

19. Maj 2020.

Projekat pod nazivom „Unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u Republici Srbiji“ koji finansira Evropska unija, počeo je sa realizacijom predviđenih aktivnosti. Po odobrenju Izveštaja o početku projekta i uprkos ograničenjima nastalim usled pandemije korone virusa (COVID-19), obezbeđeni su odgovarajući uslovi za nastavak planiranih aktivnosti, te se projekat i dalje nalazi na dobrom putu ka unapređenju stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji. 

Glavni cilj projekta je unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja i smanjenje rizika od nastajanja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, za sve učesnike u saobraćaju na putevima u Srbiji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. To znači da su krajnji ciljni korisnici svi učesnici u saobraćaju na putevima u Srbiji, koji će osetiti uticaje i koristi smanjenog broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama – poginulih i teško povređenih, dugo nakon završetka projekta. 

Pored toga, opšti ciljevi projekta su poboljšanje kvaliteta, nivoa bezbednosti i kapaciteta mreže puteva u sektoru saobraćaja, kao i unapređenje glavne regionalne mreže puteva u jugo-istočnoj Evropi, sa posebnim naglaskom na bezbednosti saobraćaja. Ti su ciljevi u skladu sa ciljevima koje su promovisale Ujedinjene nacije i Evropska unija, a takođe su dosledni ciljevima definisanim Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije. 

Da bi se ovi ciljevi postigli, utvrđene su sledeće komponente projekta koje treba realizovati:

  • Unapređenje kapaciteta za upravljanje bezbednošću saobraćaja u lokalnim samoupravama,
  • Uspostavljanje sistema klasifikacije povreda u skladu sa MAIS3+ skalom povreda
  • Unapređenje upravljanja bezbednošću putne infrastrukture, na nacionalnom i lokalnom nivou

U okviru svake od ovih komponenti, utvrđeni su posebni zadaci i aktivnosti koji treba da doprinesu realizaciji projekta i postizanju rezultata. Njihovom realizacijom doći će se do značajnog povećanja i jačanja kapaciteta lokalnih tela za bezbednost saobraćaja, nadležnih za unapređenje bezbednosti saobraćaja u svojim lokalnim samoupravama, do uspostavljanja sistema klasifikacije teških telesnih povreda zadobijenih u saobraćajnim nezgodama, u skladu sa međunarodnim protokolom MAIS3+, i do unapređenja kapaciteta nadležnih organa, na nacionalnom i lokalnom nivou, zaduženih za primenu dokazanih alata za unapređenje bezbednosti saobraćaja i identifikaciju i unapređenje najrizičnijih deonica državnih i lokalnih puteva. Plan rada na aktivnostima iz projekta prilagođen je nastalim ograničenjima izazvanim pandemijom korona virusa (COVID-19). 

Projekat će biti realizovan od strane Konzorcijuma koga predvodi firma SAFEGE, a obuhvatiće sve glavne zainteresovane strane u bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, kao što su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS), Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije (MUP-USP), Ministarstvo zdravlja (MZ), JP „Putevi Srbije“ i lokalne samouprave. Ostale zainteresovane strane, kao što su javnost/pojedinci, mediji, poslovni sektor, i dr. biće takođe uključeni i obaveštavani o toku projekta, s obzirom da će i oni imati koristi od sprovoprojekta i njegovih rezultata.